พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริฯ
กองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7
โครงการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตามพระราชดำริฯ
โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ พระพุทธนเรศร์ศิลา
ปวงประชาบูชิต
เรือนรับรองธารแม่เย็น
 
                             
 
                                    
 
ส.ค.ส. พล.ร.7 ประจำปี 2563 สมุดพกประจำตัวของหน่วย พล.ร.7 ประจำปี 2563