การฝึก
ผบ.พล.ร.7 ตรวจเยี่ยมการฝึก
ผบ.พล.ร.7 ตรวจสภาพภาพการพร้อมรบ
รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยมการฝึก