โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะมีเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้ในยาม
ที่ประเทศชาติบ้านเมืองประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์จากภัยธรรมชาติ      จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสะสมสำรองไว้ สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และราษฎรทั่วไปในขณะเดียวกันก็ปรับปรุง   และพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดี
แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มีพื้นที่จำกัด    ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงมีรับสั่งให้
พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ ฯ โดยแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้เลือกพื้นที่
กองพลทหารราบที่ ๗ ในการดำเนินโครงการดังกล่าว และเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
พลโทวิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพ
ภาคที่ ๓ พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์
ผู้อำนวยการ    ด้านกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
และคณะ ได้เดินทางมาตรวจพื้นที่สำหรับดำเนินงานโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตั้งหน่วย โดยได้พิจารณาตกลงใจเลือกพื้นที่ทางด้านทิศใต้สนามหน้ากองบัญชาการกองพล
ทหารราบที่ ๗
จำนวน ๒๘ ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งตั้งแต่นั้นมา ได้มีการดำเนินการและมีความก้าวหน้า มาอย่าง
ต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 
ปัจจุบันภายในโครงการประกอบด้วย พื้นที่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลทหารราบที่ ๗ ในพื้นที่ของหน่วย โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นศูนย์กลางทางความรู้ทางด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นพื้นที่ทำกินให้แก่กำลังพลและครอบครัวควบคู่กับการดำเนินการในชุมชนให้ได้ผล เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักในการพัฒนาพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ได้แก่ โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ฯ, โครงการเลี้ยงหมูป่าและหมูเหมยซาน โครงการเลี้ยงกระต่ายฯ  โครงการเลี้ยงปลานิลจิตรดา ๓ โครงการเลี้ยงไก่กระดูกดำ โครงการทหารพันธุ์ดี โครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน GAP โครงการปลูกพริกจินดา และโครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริตามพระราชดำริ เป็นต้น