ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๗
ได้จัดทำเป็นศูนย์สาธิตในการน้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจำวัน ดำเนินการ
ตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อของกองทัพภาคที่ ๓ ตลอดจนเป็นพื้นที่ทำกิน ให้กับกำลังพลและครอบครัว
 
                          วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้นำไปประกอบอาชีพและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้ทหารกองประจำการได้ศึกษาเรียนรู้ โดยการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปประกอบอาชีพและ นำไปขยายผลในภูมิลำเนาของตนเอง เมื่อปลดประจำการ
 
                  การดำเนินกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังนี้
                                1. โครงการเลี้ยงหมูป่าและสุกรเหมยซาน
                                2. โครงการเลี้ยงกระต่ายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์
                                3. โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง
                                4. โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่กากีแคมป์เบลล์
                                5. โครงการปลูกข้าวอินทรีย์
                                6. โครงการปลูกพริกจินดา
                                7. โครงการทหารพันธุ์ดี
                                8. โครงการปลูกผักปลอดภัย GAP
                                9. โครงการปลูกต้นหางไหล
                              10. โครงการปลูกหญ้าเนเปียร์
                              11. โครงการต้นไม้เดินได้
                              12. โครงการปลูกดอกปทุมมา